กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 การบริหารงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
 
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
 
 
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลโนน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐ โทร/โทรสาร 044-558911  ซึ่งมีระยะห่างจากอำเภอโนนนารายณ์ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลระเวียง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองเทพ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแคน อำเภอสนม

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๔ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๑๙,๓๗๕ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนน มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๑๒๐ เมตร ซึ่งบริเวณที่ราบลุ่มจะเป็นพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ส่วนดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ หมู่ที่ ๔ บ้านผักไหม และหมู่ที่ ๘ บ้านหนองไม้งาม ป่าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านโนน และหมู่ที่ ๓ บ้านขาม


จำนวนหมู่บ้าน

มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ดังนี้

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ ๑ บ้านโนน

๑๒๕

๒๖๐

๒๔๗

นายณัฐพล ศรพรม (กำนัน)

หมู่ ๒ บ้านหนองบัวงาม

๑๑๕

๑๘๑

๑๙๗

นายเสงี่ยม สาระติ

หมู่ ๓ บ้านขาม

๑๒๕

๒๕๓

๒๕๙

นายสุพรรณ สุโพ

หมู่ ๔ บ้านผักไหม

๒๐๘

๔๕๗

๔๙๓

นางขนิษฐา โพธิ์ศรี

หมู่ ๕ บ้านโพธิ์น้อย

๗๔

๑๓๑

๑๓๐

นายทองไสย์ พาราม

หมู่ ๖ บ้านโนนจาน

๑๐๕

๑๘๓

๒๐๗

นายมีชัย  เจริญราช

หมู่ ๗ บ้านขี้เหล็ก

๑๒๙

๒๔๘

๒๔๗

นายธีรพร ศรพรม

หมู่ ๘ บ้านหนองไม้งาม

๑๓๒

๒๓๓

๒๒๑

นายวาน พันนาม

หมู่ ๙ บ้านขี้ตุ่น

๑๐๐

๒๒๖

๑๙๔

นางจิราพร กลั่นแก้ว

๑๐

หมู่ ๑๐ บ้านหนองไผ่

๑๑๗

๒๓๘

๒๒๗

นายพรมมา ชูศรีสุข

๑๑

หมู่ ๑๑ บ้านหนองแมว

๕๗

๑๐๗

๑๐๙

นายนิตย์ โปรยทอง

๑๒

หมู่ ๑๒ บ้านโนนก่อ

๖๓

๑๖๙

๑๖๕

นายปิยวัฒน์ ปัญญาสูง

๑๓

หมู่ ๑๓ บ้านโบก

๘๐

๑๗๖

๑๖๔

นายสรรพวัฒน์ กรรณ์สนธ์

๑๔

หมู่ ๑๔ บ้านหนองบัวคำ

๕๔

๙๒

๙๒

นายฮวย อินโอ้

๑๕

หมู่ ๑๕ บ้านโนนแดง

๒๘

๔๖

๔๔

นายวิเชียร สุทำมา

รวม

,๕๑๒

,๐๐๐

,๙๙๖

จำนวนประชากร(ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๙๙๖ คน

- ชาย จำนวน ๓,๐๐๐ คน

- หญิง จำนวน ๒,๙๙๖ คน

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615