กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 การบริหารงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
 
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การคมนาคม

ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน มี ๓ สาย คือ

สายที่ ๑ จากบ้านโนนถึงอำเภอรัตนบุรี ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง

สายที่ ๒ จากบ้านขุมดินถึงอำเภอสนม ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง

สายที่ ๓ จากบ้านโนนถึงอำเภอโนนนารายณ์ ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

เป็นทางลาดยาง

๒. การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ๑,๒๙๘ ครัวเรือนคิดเป็น ๑๐๐ % มีไฟฟ้าสาธารณะติดตามถนนในหมู่บ้านจำนวน ๕ จุด

๓. แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ลำห้วย (ห้วยกู่) จำนวน ๑ สาย

- หนองน้ำ สระน้ำ จำนวน ๑๘ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕ แห่ง

- ฝายน้ำล้น จำนวน ๑๖ แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รองลงมา คือ รับจ้างและค้าขาย และมีประชาชนในหมู่บ้านหนองบัวงาม บ้านขี้ตุ่น บ้านโบกมีการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน คือ สานเปล สานสุ่ม และย้อมผ้า มีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน คือ

๑. โรงสีข้าว จำนวน ๒๖ แห่ง

๒. ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๑ แห่ง

๓. ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน ๔๗ แห่ง

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615