กระดาน ถาม-ตอบทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 ประกาศกำหนดส่วนราชการและประกาศจัดพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564
 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 การบริหารงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
 
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. การคมนาคม

ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน มี ๓ สาย คือ

สายที่ ๑ จากบ้านโนนถึงอำเภอรัตนบุรี ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง

สายที่ ๒ จากบ้านขุมดินถึงอำเภอสนม ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง

สายที่ ๓ จากบ้านโนนถึงอำเภอโนนนารายณ์ ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

เป็นทางลาดยาง

๒. การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ๑,๒๙๘ ครัวเรือนคิดเป็น ๑๐๐ % มีไฟฟ้าสาธารณะติดตามถนนในหมู่บ้านจำนวน ๕ จุด

๓. แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ลำห้วย (ห้วยกู่) จำนวน ๑ สาย

- หนองน้ำ สระน้ำ จำนวน ๑๘ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕ แห่ง

- ฝายน้ำล้น จำนวน ๑๖ แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รองลงมา คือ รับจ้างและค้าขาย และมีประชาชนในหมู่บ้านหนองบัวงาม บ้านขี้ตุ่น บ้านโบกมีการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน คือ สานเปล สานสุ่ม และย้อมผ้า มีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน คือ

๑. โรงสีข้าว จำนวน ๒๖ แห่ง

๒. ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๑ แห่ง

๓. ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน ๔๗ แห่ง

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615