กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 การบริหารงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
 
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
อบต.โนน ร่วมแข่งกีฬาวันท้องถิ่นไทย
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 11-10-2562 ]ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทอ. ทุก อ. ยกเว้น ศีขรภูมิ และเขวาสินรินทร์)
 [ 11-10-2562 ]ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 
 [ 11-10-2562 ]การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)  
 [ 11-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
 [ 11-10-2562 ]ขอความร่วมมือสำรวจการจัดต้ั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 
 [ 11-10-2562 ]ขอความร่วมมือรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทอ. ทุก อ.)
 [ 10-10-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น
 [ 10-10-2562 ]รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพิ่มเติม  
 [ 10-10-2562 ]เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 10-10-2562 ]คำขอยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ)
 [ 10-10-2562 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 10-10-2562 ]รายงานความเสียหายแลพผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัยพายุโซนร้อน โพดุล และพายุดีเปรสชัน คาจิกิ 
 [ 10-10-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 
 [ 10-10-2562 ]ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
 [ 09-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทยของสมาคมสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2562
 [ 08-10-2562 ]ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
 [ 08-10-2562 ]ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
 [ 08-10-2562 ]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2560 (กรณีปรับปรุง)
 [ 08-10-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562
 [ 07-10-2562 ]การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 [ 07-10-2562 ]ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัฒกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 [ 07-10-2562 ]การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
 [ 07-10-2562 ]ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 [ 04-10-2562 ]การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ สำหรับงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
 [ 04-10-2562 ]ขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ (โบนัส) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 [ 03-10-2562 ]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
 [ 03-10-2562 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ของ อบต.
 [ 03-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
 [ 02-10-2562 ]ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 [ 02-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 02-10-2562 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2562 ]การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 01-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 01-10-2562 ]วินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 01-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายก
 [ 01-10-2562 ]ขอความร่วมมือสำรวจเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้มีการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 [ 01-10-2562 ]เปิดใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 01-10-2562 ]เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (อบจ.สร.)
 [ 30-09-2562 ]แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 30-09-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.)
 [ 30-09-2562 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2562 ]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 27-09-2562 ]แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือน ขรก.สถจ.สุรินทร์ 
 [ 27-09-2562 ]การดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ.ท่าตูม และจอมพระ)  
 [ 27-09-2562 ]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562
 [ 27-09-2562 ]จัดทำระบบการรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมตามแนวทางการใช่จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 [ 27-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 27-09-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด
 [ 27-09-2562 ]ซักซ้อมการมอบ อำนาจ 
 [ 27-09-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับ) ที่ 4พ.ศ. 2562 
 [ 26-09-2562 ]รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่7/2562 
 [ 26-09-2562 ]แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนกันยายน ขรก.สถจ.สุรินทร์
 [ 26-09-2562 ]ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัย และการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 [ 26-09-2562 ]ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615