กระดาน ถาม-ตอบทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 วิสัยทัศน์
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 ประกาศกำหนดส่วนราชการและประกาศจัดพนักงานเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564
 
 แผนพัฒนาสามปี 2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2563
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2564
 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ดำรงธรรม
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.
 ข้อมูลเชิงสถิติ
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 ประกาศรายงานประเมินความพึงพอใจ
 การบริหารงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะและป่าชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
โครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย (ขยะมีพิษ)
 
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2562
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
อบต.โนน ร่วมกิจกรรม “๒ ทศวรรษ โนนนารายณ์” ปั่นจักรยานรวมน้ำใจถวายพ่อหลวง
big cleaning days
big cleaning days
 
 
สมาชิกสภาอบต.
 
นายบุญเที่ยง ทุมทอง
นายบุญเที่ยง ทุมทอง
ประธานสภา
นายสุทิน เค้าหาญ
นายสุทิน เค้าหาญ
รองประธานสภาฯ
นายเกียรติธวัช มีสิทธิ์
นายเกียรติธวัช มีสิทธิ์
ปลัด อบต.
เลขานุการสภาฯ
นายสุทิน เค้าหาญ
นายสุทิน เค้าหาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นางสวัสดิ์ ดวงเดือน
นางสวัสดิ์ ดวงเดือน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นางศุภลักษณ์ โล่ทอง
นางศุภลักษณ์ โล่ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายเหรียญชัย แก้วมารยา
นายเหรียญชัย แก้วมารยา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายตุ่ย ศิลพันธ์
นายตุ่ย ศิลพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายพรชัย บุญศรัทธา
นายพรชัย บุญศรัทธา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายกิตติพงศ์ โพธิ์ศรี
นายกิตติพงศ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นางอรอนงค์ พิศเพ็ง
นางอรอนงค์ พิศเพ็ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายทองสุข ดัชถุยาวัตร
นายทองสุข ดัชถุยาวัตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายสมคิด เครือทอง
นายสมคิด เครือทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายจันทา คนงาม
นายจันทา คนงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสมาน ประดาศรี
นายสมาน ประดาศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายนาม อินโอ้
นายนาม อินโอ้
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายเสริม มติยาภักดิ์
นายเสริม มติยาภักดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นางบุญโฮม เกตุศิริ
นางบุญโฮม เกตุศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายชูชาติ สมศรี
นายชูชาติ สมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายดำรงค์ชัย จริตน้อม
นายดำรงค์ชัย จริตน้อม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายจันทา เจริญราช
นายจันทา เจริญราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายนิยม พันธ์ทอง
นายนิยม พันธ์ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นางวาน บุญประกอบ
นางวาน บุญประกอบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นายวัน สินชัย
นายวัน สินชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นายสวน พันทอง
นายสวน พันทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายคำพันธ์ ปัญญาสูง
นายคำพันธ์ ปัญญาสูง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นายบุญเที่ยง ทุมทอง
นายบุญเที่ยง ทุมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางคำกอง โปยทอง
นางคำกอง โปยทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นายสาคร ดวงซาน
นายสาคร ดวงซาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นางสมศรี ยาระศรี
นางสมศรี ยาระศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายสุบรรณ์ ศรีเลิศ
นายสุบรรณ์ ศรีเลิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทร 0-4455-8911
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615