วิสัยทัศน์

         "ตำบลโนนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พร้อมรักสามัคคี พัฒนาการศึกษาดี ประชาชนมีอาชีพ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย"

Share on Line
Share on Pinterest