thumbs
นางสาววิรัลพัชร จันทร์ไผ่
รองปลัด อบต.โนน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
0-4455-8911
thumbs
นางสาวจันทรา เพราะทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวรัตนา แก้วสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางอัจฉราภรณ์ การสนธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นายสุรศักดิ์ ชอบชื่น
คนงานทั่วไป
(จัดเก็บรายได้)

thumbs
นางนิภา แสงทอง
คนงานทั่วไป
(ธุรการ)

Share on Line
Share on Pinterest