วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นมป สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหม หมู่ที่ ๔ ตำบลโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นมป สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
15 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นมป สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest